Hon'ble Chancellor

Padma Shri Dr Mahesh Sharma
Padma Shri Dr Mahesh Sharma
Hon'ble Chancellor
Mahatma Gandhi Central University, Bihar